Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska
bibliotekanwl.pl

UCHWAŁA NR XXV/216/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Na podstawie art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012r., poz.642, ze zm.), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz.406) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm.)

uchwala się co następuje:

§1. Nadaje się statut Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska, o treści określonej załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§3. Traci moc uchwała Nr IW26/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Załącznik do Uchwały NrXXV/216/12 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 września 2012r.

 

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA

 

Rozdział 1.

§1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2012r. poz.642, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.),
 4. niniejszego statutu.

§2. 1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

 1. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska i posiada osobowość prawną.
 2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Nowa Wieś Lęborska.

§3. 1. Siedzibą Biblioteki jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Lęborska 20.

 1. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Nowa Wieś Lęborska.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§4. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwijaniu kultury.

§5. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

b) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych,

c) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

d) umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej,

e) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

f) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

g) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

h) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych,

i) zachęcanie mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska do czytelnictwa.

 

Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§6. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§7. 1. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2. Biblioteka posiada następujące filie:

 1. Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Łebieniu
 2. Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Janowicach
 3. Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Pogorzelicach
 4. Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Chocielewku
 5. Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Krępie Kaszubskiej

3. Filie wykonują zadania, o których mowa w §5 ust.2.

§8. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§9. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej i administracyjnej.

2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§10. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§11. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

§12. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska .

§13. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Biblioteki za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.

§14. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi, w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

 

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 


Data publikacji: 26.10.2015 (15:29)Data aktualizacji: 01.11.2020 (15:47)
Osoba publikująca: Bożena KotłowskaOsoba modyfikująca: Kamilla Knap-Wrześniewska
Autor: liczba wejść: 4855
01 lis 2020 (15:47)Kamilla Knap-Wrześniewska»Statut
01 lis 2020 (15:36)Kamilla Knap-Wrześniewska»Statut
01 lis 2020 (15:30)Kamilla Knap-Wrześniewska»Statut
01 lis 2020 (15:29)Kamilla Knap-Wrześniewska»Statut
01 lis 2020 (14:52)Kamilla Knap-Wrześniewska»Statut
29 paź 2015 (14:39)Bożena Kotłowska»Statut
26 paź 2015 (15:29)Bożena Kotłowska»Statut

Przejdź do góry strony