Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska
bibliotekanwl.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Wniosek o zapewnienie dostępności

Data ogłoszenia: 2022-03-29

Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Bibliotekę Publiczną Gminy Nowa Wieś Lęborska o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Biblioteki,o których mowa w art.6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art.30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (zgodnie z formularzem załącznika).

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

- osobiście: w Bibliotece Publicznej Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w godzinach 8.00-15:00;
- korespondencją pocztową na adres: Biblioteka Publiczna Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska;
- korespondencją elektroniczną na adres mailowy: bibliotekanwl@nwl.pl; biblioteka.nwl@gmail.com; dyrektor.biblioteka.nwl@gmail.com;
- poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę - wniosek składa się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.  


Data publikacji: 29.03.2022 (21:16)Data aktualizacji: 29.03.2022 (21:36)
Osoba publikująca: Kamilla Knap-WrześniewskaOsoba modyfikująca: Kamilla Knap-Wrześniewska
Autor: Kamilla Knap-Wrześniewskaliczba wejść: 1516
29 mar 2022 (21:36)Kamilla Knap-Wrześniewska»Wniosek o zapewnienie dostępności
29 mar 2022 (21:36)Kamilla Knap-Wrześniewska»Wniosek o zapewnienie dostępności
29 mar 2022 (21:34)Kamilla Knap-Wrześniewska»Wniosek o zapewnienie dostępności
29 mar 2022 (21:16)Kamilla Knap-Wrześniewska»Wniosek o zapewnienie dostępności

Przejdź do góry strony